Συνεργαζόμαστε με σύγχρονα ελαιοτριβεία πιστοποιημένα ως προς ISO 22000 που ακολουθούν τις ορθές πρακτικές σε όλες τις διαδικασίες της επεξεργασίας των ελαιόκαρπων μέχρι την τελική παραγωγή του ελαιολάδου. Όλα τα στάδια της παραγωγής, από την παραλαβή των ελαιοκάρπων, την αναμονή προς επεξεργασία, την αποφύλλωση, το πλύσιμο, την άλεση, την μάλαξη την φυγοκέντρηση και την εξαγωγή, και τέλος την μεταφορά και την αποθήκευση του ελαιολάδου ακολουθούν σωστές πρακτικές για την διασφάλιση της άριστης ποιότητας του ελαιολάδου μας.